Nauka pływania - formularz

Osoba zgłaszająca (pełnoletnia)


Dane do faktury VAT


Dane uczestnika

Poziomy Nauki i Doskonalenia Pływania


Regulamin Szkółki Depka: Basen MOSiR, Bałtyk, Lech, Niwa

 

 1. Organizatorem zajęć jest Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz.
 2. Zajęcia odbywają się na basenie MOSiR ul. Łopuskiego 38 w Kołobrzegu i innych zgodnie ze złożoną Deklaracją/Umową.
 3. Uczestników zajęć obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu Szkółki, a także pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 4. Dziecko zostaje przyjęte do Szkółki po podpisaniu Deklaracji/Umowy przez rodzica (opiekuna prawnego) i opłaceniu pierwszych zajęć.
 5. Uczestnicy powyżej 18 roku życia zostają przyjęci do Szkółki po podpisaniu Deklaracji/Umowy i opłaceniu pierwszych zajęć.
 6. Dziecko poniżej 4 roku życia wchodzi do wody pod opieką jednego rodzica lub opiekuna.
 7. Rok szkolny w Szkółce trwa od 1 września do 30 czerwca danego roku, zajęcia wakacyjne od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku.
 8. Wybrane dni, godziny obowiązują przez dany rok szkolny lub wakacje. Przed każdym rokiem szkolnym lub wakacjami należy zapisać się ponownie na kontynuację zajęć.
 9. Na basenie osoba niepełnoletnia przebywa pod opieką instruktora. Po zajęciach rodzic/opiekun dziecka odbiera dziecko od instruktora i opuszcza basen. Czas trwania zajęć jest wpisany w Deklarację/Umowę.
 10. Instruktor może odmówić prowadzenia zajęć z uczestnikiem, którego zachowanie będzie zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych uczestników.
 11. Opiekun, jeśli chce wejść do wody w czasie zajęć zobowiązany jest do wykupienia biletu, jeśli jest taka możliwość na obiekcie.
 12. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć na basenie. Dlatego też prosimy o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się do zajęć.
 13. Uczestnik zajęć i opiekun zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem do szatni.
 14. Ilość dzieci maksymalnie do 11 osób w grupie pływającej i do 8 osób w grupie początkującej i słabo pływającej na jednego Instruktora.
 15. Opłata jest uiszczana za miesiąc z góry do 5 dnia każdego miesiąca lub semestralnie we wrześniu i lutym, wyłącznie na konto Szkółki.
 16. Opłata jest stała, wpisana w umowę i nie podlega zwrotowi.
 17. Brak opłaty za zajęcia będzie skutkował nie wpuszczeniem uczestnika na zajęcia i jego usunięciem z list obecności.
 18. Niewykorzystane zajęcia przepadają.
 19. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość odrobienia zajęć , po ustaleniu telefonicznym, dnia i godziny zajęć z Biurem.
 20. Na odrabianych zajęciach nie gwarantujemy takich samych warunków zajęć jak w grupie docelowej.
 21. Zajęcia można odrobić tylko wciągu kolejnego miesiąca.
 22. Głównym źródłem komunikacji Biura SP DEPKA z klientem jest telefon i SMS.
 23. Zajęcia indywidualne:
  1. opłatę za zajęcia wnosimy przed zajęciami Instruktorowi, na pierwszych zajęciach opłacamy następne z góry,
  2. o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin, informujemy najpóźniej dzień wcześniej bezpośrednio instruktora
  3. brak informacji o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin wcześniej niż dzień przed terminem zajęć skutkuje tym, że przepada opłata za zajęcia.
 24. Zajęć nie wolno udostępniać osobom trzecim.
 25. W przypadku dłuższej choroby lub nieobecności należy powiadomić Organizatora.
 26. W przypadku grupy liczącej 4 osoby lub mniej, grupa może zostać rozwiązana, a pozostałe dzieci za zgodą rodziców mogą być przeniesione na inne godziny lub dni.
 27. O rezygnacji z zajęć należy poinformować Biuro SP DEPKA, SMS-em, pisemnie lub e-mailem.
 28. Kwalifikacje do grup prowadzi Biuro Szkółki i Instruktor.
 29. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z Organizatorem.
 30. Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem Szkółki.
 31. W czasie świąt kalendarzowych zajęcia się nie odbywają.
 32. Inne sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator zajęć.
 33. Regulamin jest ważny od dnia 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

 

Regulamin Szkółki Depka: Aqua Park Koszalin

 

 1. Organizatorem zajęć jest Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz.
 2. Zajęcia odbywają się na basenie Parku Wodnego Koszalin ul. Rolna 14; 75-436 Koszalin.
 3. Uczestników zajęć obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu Szkółki, a także pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 4. Dziecko zostaje przyjęte do Szkółki po podpisaniu Deklaracji/Umowy przez rodzica (opiekuna prawnego) i opłaceniu pierwszych zajęć.
 5. Uczestnicy powyżej 18 roku życia zostają przyjęci do Szkółki po podpisaniu Deklaracji/Umowy i opłaceniu pierwszych zajęć.
 6. Dziecko poniżej 4 roku życia wchodzi do wody pod opieką jednego rodzica lub opiekuna.
 7. Rok szkolny w Szkółce trwa od 1 września do 30 czerwca danego roku, zajęcia wakacyjne od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku.
 8. Wybrane dni, godziny obowiązują przez dany rok szkolny lub wakacje. Przed każdym rokiem szkolnym lub wakacjami należy zapisać się ponownie na kontynuację zajęć.
 9. Na basenie osoba niepełnoletnia przebywa pod opieką instruktora. Po zajęciach rodzic/opiekun dziecka odbiera dziecko od instruktora i opuszcza basen. Czas trwania zajęć jest wpisany w Deklarację/Umowę.
 10. Instruktor może odmówić prowadzenia zajęć z uczestnikiem, którego zachowanie będzie zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych uczestników.
 11. Opiekun, jeśli chce wejść do wody w czasie zajęć zobowiązany jest do wykupienia biletu, jeśli jest taka możliwośćna obiekcie.
 12. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć na basenie. Dlatego też prosimy o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się do zajęć.
 13. Uczestnik zajęć i opiekun zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem do szatni.
 14. Ilość dzieci maksymalnie do 11 osób w grupie pływającej i do 8 osób w grupie początkującej i słabo pływającej na jednego Instruktora.
 15. Opłata jest uiszczana za miesiąc z góry do 5 dnia każdego miesiąca lub semestralnie we wrześniu i lutym, wyłącznie na konto Szkółki.
 16. Opłata jest stała, wpisana w umowę i nie podlega zwrotowi.
 17. Brak opłaty za zajęcia będzie skutkował nie wpuszczeniem uczestnika na zajęcia i jego usunięciem z list obecności.
 18. Niewykorzystane zajęcia przepadają.
 19. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość odrobienia zajęć , po ustaleniu telefonicznym, dnia i godziny zajęć z Biurem.
 20. Na odrabianych zajęciach nie gwarantujemy takich samych warunków zajęć jak w grupie docelowej.
 21. Zajęcia można odrobić tylko wciągu kolejnego miesiąca.
 22. Głównym źródłem komunikacji Biura SP DEPKA z klientem jest telefon i SMS.
 23. Zajęcia indywidualne:
  1. opłatę za zajęcia wnosimy przed zajęciami Instruktorowi, na pierwszych zajęciach opłacamy następne z góry,
  2. o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin, informujemy najpóźniej dzień wcześniej bezpośrednio instruktora
  3. brak informacji o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin wcześniej niż dzień przed terminem zajęć skutkuje tym, że przepada opłata za zajęcia.
 24. Zajęć nie wolno udostępniać osobom trzecim.
 25. W przypadku dłuższej choroby lub nieobecności należy powiadomić Organizatora.
 26. W przypadku grupy liczącej 4 osoby lub mniej, grupa może zostać rozwiązana, a pozostałe dzieci za zgodą rodziców mogą być przeniesione na inne godziny lub dni.
 27. O rezygnacji z zajęć należy poinformować Biuro SP DEPKA, SMS-em, pisemnie lub e-mailem.
 28. Kwalifikacje do grup prowadzi Biuro Szkółki i Instruktor.
 29. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z Organizatorem.
 30. Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem Szkółki.
 31. W czasie świąt kalendarzowych zajęcia się nie odbywają.
 32. Inne sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator zajęć.
 33. Regulamin jest ważny od dnia 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
   

 

Regulamin Szkółki Depka: Basen Milenium

 

 1. Organizatorem zajęć jest Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz.
 2. Zajęcia odbywają się na basenie MOSiR ul. Łopuskiego 38 w Kołobrzegu i innych zgodnie ze złożoną Deklaracją/Umową.
 3. Uczestników zajęć obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu Szkółki, a także pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 4. Dziecko zostaje przyjęte do Szkółki po podpisaniu Deklaracji/Umowy przez rodzica (opiekuna prawnego) i opłaceniu pierwszych zajęć.
 5. Uczestnicy powyżej 18 roku życia zostają przyjęci do Szkółki po podpisaniu Deklaracji/Umowy i opłaceniu pierwszych zajęć.
 6. Dziecko poniżej 4 roku życia wchodzi do wody pod opieką jednego rodzica lub opiekuna.
 7. Rok szkolny w Szkółce trwa od 1 września do 30 czerwca danego roku, zajęcia wakacyjne od 1 lipca do 31 sierpniadanego roku.
 8. Wybrane dni, godziny obowiązują przez dany rok szkolny lub wakacje. Przed każdym rokiem szkolnym lub wakacjami należy zapisać się ponownie na kontynuację zajęć.
 9. Na basenie osoba niepełnoletnia przebywa pod opieką instruktora. Po zajęciach rodzic/opiekun dziecka odbiera dziecko od instruktora i opuszcza basen. Czas trwania zajęć jest wpisany w Deklarację/Umowę.
 10. Instruktor może odmówić prowadzenia zajęć z uczestnikiem, którego zachowanie będzie zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych uczestników.
 11. Opiekun, jeśli chce wejść do wody w czasie zajęć zobowiązany jest do wykupienia biletu, jeśli jest taka możliwość na obiekcie.
 12. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć na basenie. Dlatego też prosimy o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się do zajęć.
 13. Uczestnik zajęć i opiekun zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem do szatni.
 14. Ilość dzieci maksymalnie do 11 osób w grupie pływającej i do 8 osób w grupie początkującej i słabo pływającej na jednego Instruktora.
 15. Opłata jest uiszczana za miesiąc z góry do 5 dnia każdego miesiąca lub semestralnie we wrześniu i lutym, wyłącznie na konto Szkółki.
 16. Opłata jest stała, wpisana w umowę i nie podlega zwrotowi.
 17. Brak opłaty za zajęcia będzie skutkował nie wpuszczeniem uczestnika na zajęcia i jego usunięciem z list obecności.
 18. Niewykorzystane zajęcia przepadają.
 19. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość odrobienia zajęć , po ustaleniu telefonicznym, dnia i godziny zajęć z Biurem.
 20. Na odrabianych zajęciach nie gwarantujemy takich samych warunków zajęć jak w grupie docelowej.
 21. Zajęcia można odrobić tylko wciągu kolejnego miesiąca.
 22. Głównym źródłem komunikacji Biura SP DEPKA z klientem jest telefon i SMS.
 23. Zajęcia indywidualne:
  1. opłatę za zajęcia wnosimy przed zajęciami Instruktorowi, na pierwszych zajęciach opłacamy następne z góry,
  2. o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin, informujemy najpóźniej dzień wcześniej bezpośrednio instruktora
  3. brak informacji o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin wcześniej niż dzień przed terminem zajęć skutkuje tym, że przepada opłata za zajęcia.
 24. Zajęć nie wolno udostępniać osobom trzecim.
 25. W przypadku dłuższej choroby lub nieobecności należy powiadomić Organizatora.
 26. W przypadku grupy liczącej 4 osoby lub mniej, grupa może zostać rozwiązana, a pozostałe dzieci za zgodą rodziców mogą być przeniesione na inne godziny lub dni.
 27. O rezygnacji z zajęć należy poinformować Biuro SP DEPKA, SMS-em, pisemnie lub e-mailem.
 28. Kwalifikacje do grup prowadzi Biuro Szkółki i Instruktor.
 29. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z Organizatorem.
 30. Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem Szkółki.
 31. W czasie świąt kalendarzowych zajęcia się nie odbywają.
 32. Inne sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator zajęć.
 33. Regulamin jest ważny od dnia 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
   

Ta strona używa plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. zamknij