Nauka pływania - formularz

Osoba zgłaszająca (pełnoletnia)


Dane do faktury VAT


Dane uczestnika

Poziomy Nauki i Doskonalenia Pływania


Regulamin Szkółki Pływackiej DEPKA: Basen Milenium, Bałtyk, Lech, Diva

 

1. Organizatorem zajęć jest Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz.
2. Zajęcia odbywają się na basenie MOSiR ul. Łopuskiego 38 w Kołobrzegu i innych zgodnie ze złożoną Deklaracją/Umową.
3. Uczestników zajęć obowiązuje znajomość oraz przestrzeganie Regulaminu Szkółki, a także pływalni, na której odbywają się zajęcia.
4. Dziecko zostaje przyjęte do Szkółki po podpisaniu Deklaracji/Umowy przez rodzica (opiekuna prawnego) i opłaceniu pierwszych zajęć.
5. Uczestnicy powyżej 18 roku życia zostają przyjęci do Szkółki po podpisaniu Deklaracji/Umowy i opłaceniu zajęć.
6. Dziecko poniżej 4 roku życia wchodzi do wody pod opieką jednego rodzica lub opiekuna.
7. Rok szkolny w Szkółce trwa od 1 września do 30 czerwca, zajęcia wakacyjne od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku.
8. Wybrane dni, godziny obowiązują przez dany rok szkolny lub wakacje. Przed każdym rokiem szkolnym lub wakacjami należy zapisać się ponownie na kontynuację zajęć.
9. Na basenie osoba niepełnoletnia przebywa pod opieką instruktora. Po zajęciach rodzic/opiekun dziecka odbiera dziecko od instruktora i opuszcza basen. Czas trwania zajęć jest wpisany w Deklarację/Umowę.
10. Instruktor może wyprosić uczestnika z zajęć, jeżeli jego zachowanie będzie zagrażać zdrowiu, życiu innych uczestników.
11. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć na basenie. Dlatego też prosimy o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się do zajęć.
12. Uczestnik zajęć i opiekun zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem do szatni.
13. Ilość dzieci maksymalnie do jedenastu osób w grupie pływającej i do ośmiu osób w grupie początkującej i słabo pływającej na jednego Instruktora.
14. Opłata jest uiszczana za miesiąc z góry do 5 dnia każdego miesiąca lub semestralnie we wrześniu i lutym, wyłącznie na konto Szkółki.
15. Opłaty miesięczne są stałe niezależnie od rzeczywistej liczby obecności dziecka na zajęciach i nie podlegają zwrotowi.
16. Brak opłaty za zajęcia będzie skutkował nie wpuszczeniem uczestnika na zajęcia i jego usunięciem z list obecności.
17. Jest możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, po ustaleniu telefonicznym, dnia i godziny zajęć z Biurem.
18. Na odrabianych zajęciach nie gwarantujemy takich samych warunków jak w grupie docelowej.
19. Zajęcia można odrobić najpóźniej miesiąc po poprzednim miesiącu.
20. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą i trwającej powyżej 30-stu bezpośrednio następujących po sobie dni jest możliwość zawieszenia opłat. Stosowny wniosek należy złożyć pisemnie lub mailowo do Szkółki (obowiązuje zaświadczenie lekarskie). Wniosek należy złożyć do 5-ciu dni od daty rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego. Podania o częściowe zwolnienie z płatności za krótszy okres nieobecności, z przyczyn innych niż choroba oraz po terminie nie będą rozpatrywane.
21. W przypadku zamknięcia wybranego przez Uczestnika danego basenu, Szkółka zapewnia zajęcia na ten czas na innym obiekcie, opłaty za zajęcia pozostają bez zmian.
22. Głównym źródłem komunikacji Biura SP DEPKA z klientem jest telefon i SMS.
23. Zajęcia indywidualne:
a. opłatę za zajęcia wnosimy przed zajęciami, na pierwszych zajęciach opłacamy następne z góry,
b. o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć, informujemy najpóźniej dzień wcześniej bezpośrednio instruktorowi
c. nie poinformowanie o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin wcześniej niż dzień przed terminem zajęć skutkuje przepadnięciem opłaty za zajęcia.
24. Zajęć nie wolno udostępniać osobą trzecim.
25. W przypadku dłuższej choroby lub nieobecności należy powiadomić Organizatora.
26. W przypadku grupy liczącej 4 osoby lub mniej, grupa może zostać rozwiązana, a pozostałe osoby za zgodą mogą być przeniesione na inne godziny lub dni.
27. O rezygnacji z zajęć należy poinformować Biuro SP DEPKA, pisemnie lub e-mailem.
28. Kwalifikacje do grup prowadzi Biuro Szkółki i Instruktor.
29. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z organizatorem.
30. W czasie świąt kalendarzowych zajęcia się nie odbywają.
31. Regulamin jest ważny od dnia 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.

 

Regulamin Szkółki Pływackiej DEPKA: Aqua Park Koszalin

 

1. Organizatorem zajęć jest Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz.
2. Zajęcia odbywają się na basenie Parku Wodnego Koszalin ul. Rolna 14, 75-436 Koszalin i innych zgodnie ze złożoną Deklaracją/Umową.
3. Uczestników zajęć obowiązuje znajomość oraz przestrzeganie Regulaminu Szkółki, a także pływalni, na której odbywają się zajęcia.
4. Dziecko zostaje przyjęte do Szkółki po podpisaniu Deklaracji/Umowy przez rodzica (opiekuna prawnego) i opłaceniu pierwszych zajęć.
5. Uczestnicy powyżej 18 roku życia zostają przyjęci do Szkółki po podpisaniu Deklaracji/Umowy i opłaceniu zajęć.
6. Dziecko poniżej 4 roku życia wchodzi do wody pod opieką jednego rodzica lub opiekuna.
7. Rok szkolny w Szkółce trwa od 1 września do 30 czerwca, zajęcia wakacyjne od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku.
8. Wybrane dni, godziny obowiązują przez dany rok szkolny lub wakacje. Przed każdym rokiem szkolnym lub wakacjami należy zapisać się ponownie na kontynuację zajęć.
9. Na basenie osoba niepełnoletnia przebywa pod opieką instruktora. Po zajęciach rodzic/opiekun dziecka odbiera dziecko od instruktora i opuszcza basen. Czas trwania zajęć jest wpisany w Deklarację/Umowę.
10. Instruktor może wyprosić uczestnika z zajęć, jeżeli jego zachowanie będzie zagrażać zdrowiu, życiu innych uczestników.
11. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć na basenie. Dlatego też prosimy o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się do zajęć.
12. Uczestnik zajęć i opiekun zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem do szatni.
13. Ilość dzieci maksymalnie do jedenastu osób w grupie pływającej i do ośmiu osób w grupie początkującej i słabo pływającej na jednego Instruktora.
14. Opłata jest uiszczana za miesiąc z góry do 5 dnia każdego miesiąca lub semestralnie we wrześniu i lutym, wyłącznie na konto Szkółki.
15. Opłaty miesięczne są stałe niezależnie od rzeczywistej liczby obecności dziecka na zajęciach i nie podlegają zwrotowi.
16. Brak opłaty za zajęcia będzie skutkował nie wpuszczeniem uczestnika na zajęcia i jego usunięciem z list obecności.
17. Jest możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, po ustaleniu telefonicznym, dnia i godziny zajęć z Biurem.
18. Na odrabianych zajęciach nie gwarantujemy takich samych warunków jak w grupie docelowej.
19. Zajęcia można odrobić najpóźniej miesiąc po poprzednim miesiącu.
20. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą i trwającej powyżej 30-stu bezpośrednio następujących po sobie dni jest możliwość zawieszenia opłat. Stosowny wniosek należy złożyć pisemnie lub mailowo do Szkółki (obowiązuje zaświadczenie lekarskie). Wniosek należy złożyć do 5-ciu dni od daty rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego. Podania o częściowe zwolnienie z płatności za krótszy okres nieobecności, z przyczyn innych niż choroba oraz po terminie nie będą rozpatrywane.
21. W przypadku zamknięcia wybranego przez Uczestnika danego basenu, Szkółka zapewnia zajęcia na ten czas na innym obiekcie, opłaty za zajęcia pozostają bez zmian.
22. Głównym źródłem komunikacji Biura SP DEPKA z klientem jest telefon i SMS.
23. Zajęcia indywidualne:
a. opłatę za zajęcia wnosimy przed zajęciami, na pierwszych zajęciach opłacamy następne z góry,
b. o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć, informujemy najpóźniej dzień wcześniej bezpośrednio instruktorowi
c. nie poinformowanie o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin wcześniej niż dzień przed terminem zajęć skutkuje przepadnięciem opłaty za zajęcia.
24. Zajęć nie wolno udostępniać osobą trzecim.
25. W przypadku dłuższej choroby lub nieobecności należy powiadomić Organizatora.
26. W przypadku grupy liczącej 4 osoby lub mniej, grupa może zostać rozwiązana, a pozostałe osoby za zgodą mogą być przeniesione na inne godziny lub dni.
27. O rezygnacji z zajęć należy poinformować Biuro SP DEPKA, pisemnie lub e-mailem.
28. Kwalifikacje do grup prowadzi Biuro Szkółki i Instruktor.
29. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z organizatorem.
30. W czasie świąt kalendarzowych zajęcia się nie odbywają.
31. Regulamin jest ważny od dnia 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.

Ta strona używa plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. zamknij